Tekla Structures

 

آموزش تکلا استراکچر (* تکلا | Tekla structures)نرم افزار تکلا استراکچرز که معمولاً با نام تجاری Xsteel در ایران شناخته می شود، یکی از نرم افزارهای کاربردی و یکی از زمینه های شغلی پردرآمد رشتۀ عمران می باشد. از این نرم افزار برای طراحی، مدلسازی و تهیه نقشه های کارگاهی از سازه های فولادی و بتنی به صورت پیشرفته استفاده می گردد. معمولاً در ایران کارخانه های تولید اسکلت فولادی برای مدلسازی و تهیه نقشه های کارگاهی (هم سازه های با اتصالات جوشی و هم سازه های با اتصالات پیچ و مهره ای) از این نرم افزار بهره می برند.

مخاطبین آن به فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران محدود نشده و فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی دیگر نیز با یادگیری مبانی اولیه، می توانند از کاربران این نرم افزار باشند. استفاده از این نرم افزار روز به روز در حال رواج و گسترش بوده به نحوی که ساخت و تولید سازه های با اتصالات پیچ و مهره ای بدون استفاده از این نرم افزار عملاً غیر ممکن می باشد. بنابراین آیندۀ روشنی برای افرادی که مایل به کسب درآمد از این نرم افزار می باشند، رویت می شود.

 

شرحی از آموزش تکلا استراکچر :
در ابتدا با چگونگی تعریف محیط های کاری آشنا شده و چگونگی تعریف یک پروژه ی جدید را بررسی کرده ایم
پس از آن با چگونگی تعریف خطوط شبکه ی مستطیلی ساده و همچنین خطوط شبکه ی منحنی (دایره ای) آشنا شده تا بتوانیم علاوه بر مدل سازی آکس بندی ساده یا مستطیلی با چگونگی تعریف آکس دایره ای آشنا شده و نحوه مدل سازی سازه هایی با پلان پیچیده را بهتر بیاموزید
در مرحله ی بعد با چگونگی کار با نوار ابزارهای برنامه پرداخته و هرکدام را به صورت کامل تشریح و استفاده از آنها را آموزش داده ایم
فاز بندی مدل و آشنایی با آن برای استفاده در مدل سازی سازه های بزرگ
آشنایی کامل با اجزای سازه ای که مدل سازی میشوند
مدل سازی ستونها
مدل سازی تیرهای سازه( تیرهای ساده و منحنی)
مدل سازی مهاربندهای سازه و جزئیات کامل آنها
مدل سازی پله ها
کار با ابزار انتخاب سریع
آشنایی کامل با کامپوننت های آماده ی تکلااستراکچر و چگونگی استفاده از آنها

 

ﺳرﻓﺻل دوره ﻣﻗدﻣﺎﺗﻲ ﻧرم اﻓزار ﺗﻜﻼ اﺳﺗراﻛﭼرز

 

 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻜﻼ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻰ، ﻣﻮرب و ﺷﻌﺎﻋﻰ
 • ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺎوره اي ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي اﻋﻢ از ﺗﻴﺮ، ﺳﺘﻮن، ﻣﻘﺎﻃﻊ دوﺑﻞ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﻤﻴﺪه، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت در ﺗﻜﻼ
 • ﻧﺤﻮة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺪل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺼﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﻰ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎري ﭘﺮوژه
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺤﻠﻰ ﭘﺮوژه
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوژه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ
 • ﻧﺤﻮه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت، ردﻳﺎﺑﻰ و اﺻﻼح ﮔﺮوﻫﻰ آﻧﻬﺎ
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي copy ﻛﺮدن و move ﻛﺮدن اﺷﻴﺎ و ﻗﻄﻌﺎت
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه
 • ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت
 • ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﻮرﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺸﻰ و ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ اﻋﻢ از ﺧﻄﻮط، دواﻳﺮ، ﻧﻘﺎط
 • ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ
 • ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﻘﺎﻃﻊ
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮش دادن ﻗﻄﻌﺎت اﻋﻢ از ﺑﺮش ﺧﻄﻰ، ﭘﻠﻴﮕﻮﻧﻰ و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺸﻨﻰ
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺦ دار ﻛﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ﻗﻄﻌﺎت
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺦ دار ﻛﺮدن ﻟﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت
 • آﻣﻮزش اﻳﺠﺎد ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري در ﺗﻜﻼ
 • ﻧﺤﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺷﻴﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮوژه
 • اﻧﻮاع روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﺬاري در ﻣﺪل
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺪاﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎت در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 • ﻧﺤﻮه ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺪل و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
 • آﻣﻮزش ﻓﺎزﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﻤﺒﻞ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺟﻮش
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﭘﻴﭽﻬﺎ، ﺳﻮراﺧﻬﺎ و ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻛﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎ
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺗﺼﺎﻻت
 • ﺗﺮﺳﻴﻢ راه ﭘﻠﻪ
 • ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ
 • ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮﺷﮕﻴﺮ
 • ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﻮن
 • اﻧﻮاع ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻴﺮي
 • ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﻳﻨﮓ ﻗﻄﻌﺎت و ﻛﻨﺘﺮل اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ زﻧﻰ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ
 • ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي در drawing list
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻘﺸﻪ
 • ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﺗﻮﻛﺪ
 • ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ PDF
 • اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎي دﻳﺘﻴﻞ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 • ﺳﻜﺸﻦ زدن در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 • اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﺬاري ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺻﻮﻟﻰ اﻋﻢ از اﻧﺪازه ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻰ و ﻣﻄﻠﻖ
 • اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺮاز ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 • اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎد ﺟﻮش ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 • اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ و ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و روﻳﮋن زدن
 • ﻣﺎرك دار ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ اﺿﺎﻓﻰ و اﺷﻜﺎل در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 • اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪل ﺗﺤﺖ وب
 • ﻧﺤﻮه رﻳﭙﻮرت ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوژه و ﻣﺘﺮه ﻛﺮدن اﺳﻜﻠﺖ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪاول و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ آﻧﻬﺎ
 • اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آﻳﻜﻦ و ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻜﻼ
 • ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻚ آپ ﺗﻜﻼ
 • ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﻛﺎرآﻣﻮزان ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن
 • آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارداد ﻧﻮﻳﺴﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﺎپ دراوﻳﻨﮓ
 • ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻰ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه