نرم افزار Slide

نرم افزار Slide توسط شرکت ROCSCIENCE نوشته شده است و کارآيي آن در تحليل پايداري شيب هاي سنگي و خاکي به صورت دو بعدي مي باشد.

نرم افزار Slide یکی از جامع ترین نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب به همراه تحلیل آب زیرزمینی به روش المان محدود، تحلیل نفوذپذیری، افت ناگهانی سطح آب، طراحی سیستم نگهداری، تحلیل احتمالاتی و تحلیل حساسیت است. تمامی انواع شیب های خاکی و سنگی، سدهای خاکی، خاکریزها، دیواره های حائل، می توانند در این نرم افزار مورد تحلیل قرار گیرند .توانایی های پیشرفته CAD به شما امکان می دهد که مدل های پیچیده ای را به راحتی ایجاد و ویرایش کنید.

 

اسلاید تنها نرم افزار پایداری شیب با تحلیل آب زیرزمینی به روش المان محدود برای شرایط ثابت یا گذرا می باشد. جریان ها، فشار ها و شیب ها براساس شرایط مرزی هیدرولیکی تعیین شده محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل نشت به طور کامل با تجزیه و تحلیل پایداری شیب یکپارچه شده و یا می تواند به عنوان یک ماژول مستقل استفاده شود.

 

 

اسلاید دارای قابلیت های آنالیز احتمالی است. شما می توانید توزیع های آماری را تقریبا به هر یک از پارامترهای ورودی، از جمله خواص مواد، خواص پشتیبانی، بارها و … اختصاص دهید. احتمال شاخص شکست / قابلیت اطمینان محاسبه می شود و یک معیار عینی از ریسک شکست ناشی از طراحی شیب را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل حساسیت اجازه می دهد تا شما بتوانید اثر متغیرهای فردی بر فاکتور ایمنی شیب را تعیین کنید.