نرم افزار مهندسی ANSYS AQWA

کاربرد نرم افزارهای مهندسی در طراحی و تحلیل سازه های عمرانی بطور روزافزونی در حال توسعه است. در این رابطه نرم افزارهای محاسبات دینامیک سیال برای مطالعه اندرکنش سازه های ساحلی و دریایی با امواج نقش بی بدیلی در اجرای پروژه های دریایی دارند زیرا هزینه اجرا در دریا به طور قابل توجهی بیشتر از خشکی است. در این تحقیق دو مدل موج شکن شناور پانتونی مدل اول پانتونی ساده و مدل دوم پانتونی پل های در نرم افزار AQWA ANSYS شبیه سازی شده اند. شاخص اصلی برای عملکرد موج شکن ضریب عبور موج، یعنی نسبت ارتفاع امواج در پشت موج شکن به ارتفاع امواج ورودی به ناحیه ساحلی، با تغییرات پارامترهای فیزیکی از جمله آبخور، پریود و دامنه امواج بررسی می شود. نرم افزار مساله اندرکنش موج و سازه را به روش المان مرزی و بر اساس معادله لاپلاس حل می کند و کنتورهای تراز آب را به عنوان خروجی نمایش می دهد. در انتها نتایج و خروجی های نرم افزار عددی با نتایج آزمایشگاهی به منظور صحت سنجی مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های آزمایشگاهی توسط همین گروه محققان در دانشگاه علوم و تحقیقات استخراج شد.میزان خطاها و انحرافها به دست آمده و بهترین عملکرد و وضعیت ممکن موج شکنها در امواج مختلف معرفی گردیده است.
نرم افزار انسيس اكوا نرم افزاري مطرح و شناخته شده در زمينه تحليل هاي هيدروديناميكي در دو حوزه فركانسي و زماني مي باشد .

اهداف اين دوره شامل آموزش نحوه ساخت مدل و بدنه ي سازه و وارد كردن آن به محيط ماژول آكوا، مش بندي و تحليل در حوزه فركانس جهت يافتن رفتار هيدروديناميكي مدل در دريا و نحوه تعريف شرايط محيطي، مهاربندي شناور در محيط واقعي و در نهايت تحليل در حوزه زمان و تحليل انواع خروجي هاي نرم افزار مي باشد .
سرفصل های کلی مطالب:
معرفی محیط های Hydrodynamic, Hydrodynamic Diffraction, Time Response
مدلسازی گرافیکی سازه و وارد کردن هندسه مدل با فرمت خاص
پردازش هندسه مدل (تولید مش) ، اصلاح مش بندی مدل، کنترل هندسه مدل و محاسبات هیدرواستاتیکی
تحلیل در دامنه فرکانس
جرم افزوده، میرایی، سختی، دامنه حرکت سازه، توزیع فشار و نحوه تفرق موج
تحلیل در دامنه زمان
تاریخچه زمانی نیرو، پاسخ های حرکتی سازه شناور

..