تقویم دوره ها

index1

اخبار دوره های فنی و مهندسی:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
گیج و فیکسچرهای کنترلی4 خردادپنجشنبه 13-1728مهندس موسوی350000

ثبت نام

مدلسازی در CATIA با ابر نقاط19 فروردینشنبه 17-2116مهندس آشوری180000شروع شد
CATIAپیشرفته5 خردادجمعه12-1740مهندس نوروزی400000

ثبت نام

ANSYS(APDL)4 خردادپنج شنبه8-1220دکتر سعیدی240000

ثبت نام

ProCast1 اردیبهشتجمعه 13-1720مهندس ریاحی240000شروع شد
Geomagic studio5 خردادجمعه17-2116مهندس دربندی180000

ثبت نام

ETABS5 خردادجمعه8-1224مهندس غفاری280000

ثبت نام

Geostudio-Slope/w2 خردادسه شنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

SLIDE2 خردادسه شنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

RapidForm5 خردادجمعه8-1330مهندس مخبر350000

ثبت نام

Plaxis5 خردادجمعه17-2120مهندس حسین زاده240000

ثبت نام

DEFORM24-25فروردینپنجشنبه 8-1720مهندس رحیمی240000شروع شد
GD&T15 اردیبهشتجمعه 17-2128مهندس موسوی350000شروع شد
ABAQUSژئوتکنیک5 خردادجمعه 8-1224مهندس مقدسی280000

ثبت نام

CATIAمقدماتی1 اردیبهشتجمعه16-2140مهندس نوروزی350000شروع شد
ANSYS AQWA5 خردادجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 4 خردادپنجشنبه 8-1420مهندس مقدسی240000

ثبت نام

SUBROUTIN IN ABAQUS1 اردیبهشتجمعه 17-2120مهندس عبادی330000شروع شد
ورک شاپ
ABAQUS
ارتعاشات
5 خردادجمعه8-16:308مهندس رحیمی100000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته22 اردیبهشتجمعه 16-2140مهندس سمیع پور490000شروع شد
ABAQUSمقدماتی فشردههفته دوم خردادماه شنبه الی
سه شنبه 17-21
20مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی4 خردادپنج شنبه 13-1732مهندس عیوضخوانی350000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D1 و 2 خرداددوشنبه و سه شنبه 8-1720مهندس هدایتی فر240000شروع شد
Open Foam6 خردادشنبه17-2124مهندس مهروان280000

ثبت نام

تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE)18اردیبهشتدوشنبه17-2120مهندس سلیم پور260000شروع شد
COMSOLویژه نوروز3 روزه 20مهندس مددالهی240000شروع شد
LS-DYNA26 اردیبهشتسه شنبه 17-2120مهندس رحمتی300000شروع شد
FLUENT پیشرفته 5 خردادجمعه 16-2028مهندس صلواتی360000

ثبت نام

CFX مقدماتی2 خردادسه شنبه 17-2124مهندس صلواتی280000

ثبت نام

FLUENT مقدماتی14 اردیبهشتپنجشنبه 8-1224مهندس صلواتی280000شروع شد
ansys ICEM7 خردادیکشنبه17-2128مهندس صلواتی350000

ثبت نام

COMSOL5 خردادجمعه 13-1720مهندس مددالهی240000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی 15 اردیبهشتجمعه 12-1620مهندس سمیع پور240000شروع شد
solidworks مقدماتی4 خردادپنجشنبه 17-2124مهندس همت آبادی240000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH2 خردادسه شنبه 17-2120دکتر سعیدی240000

ثبت نام

MATLAB4 خردادپنجشنبه 17-2124مهندس تاهباز زاده240000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)5 خردادجمعه 8-1217-21مهندس تاهباز زاده100000

ثبت نام

ADAMS4 خردادپنج شنبه17-2120مهندس کرمی240000

ثبت نام

EPLAN 8اردیبهشت13-17جمعه 32مهندس عیوضخانی350000شروع شد
AUTOCAD ELECTRICAL8اردیبهشت8-13جمعه35مهندس عیوضخانی380000شروع شد
FORTRAN5 خرداد8-12جمعه24مهندس مددالهی280000

ثبت نام

EXCEL3 خردادچهارشنبه 17-2116مهندس غنواتی180000

ثبت نام

MOLD FLOW4 خردادپنجشنبه 13-1720مهندس ریاحی240000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS4 خردادپنج شنبه13-1720مهندس عبادی330000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی 4 خردادپنج شنبه13-1720مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL4 خردادپنج شنبه16-2135مهندس عیوضخانی380000

ثبت نام

EPLAN 12خرداد13-17جمعه 32مهندس عیوضخانی350000

ثبت نام

تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE)9خرداددوشنبه17-2120مهندس سلیم پور260000

ثبت نام

abaqus سازه4 خردادپنجشنبه 13-1720مهندس مقدسی240000

ثبت نام

مدلسازی در CATIA با ابر نقاط5 خردادجمعه12-1716مهندس دربندی180000

ثبت نام

OPENSEES11 خردادپنجشنبه 12-1620مهندس جمالپور240000

ثبت نام

maple 12 خردادجمعه 12-1620مهندس رحیمی180000

ثبت نام

procast5 خردادجمعه 13-1720مهندس ریاحی240000

ثبت نام

 

اخبار دوره های مدیریت و صنایع:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعت مدت (ساعت) مدرسهزینه(تومان)ثبت نام
مدیریت فرایندهای کسب و کار16 آبانیکشنبه و سه شنبه 17 - 2112مهندس رمضانی240000

ثبت نام

امکانسنجی طرح ها20 آبانپنج شنبه 9 - 138مهندس آقابرابری160000

ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه
msp 2013 (گروه B )
20 آبانپنج شنبه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

طراحی مدل کسب و کار (20 آبانپنج شنبه 13 - 1716مهندس ذوالفقاری240000

ثبت نام

مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی با استاندارد BPMN 2.021 آبانجمعه 8 - 12 و 13 - 1716مهندس دلیری320000

ثبت نام

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK 2012 17 آباندوشنبه و جمعه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

مدلسازی فرایندهای کسب و کار20 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)27 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)