ورکشاپCFTURBO

نرم افزاری است جهت طراحی پمپ که درحال حاضر دردنیا ازبهترین ابزارها جهت طراحی بخصوص طراجی پمپ های سانتریفیوژبه حساب می آید.
اساس طراحی خوداین نرم افزاربرای ماشین های جریان شعاعی ،مخلوط ومحوری می باشد.طراحی قسمت های مختلف ماشین های دواراز جمله کمپرسور،شیپوره،ونتیلاتورومحفظه با این نرم افزارصورت می گیرد.هم چنین این نرم افزارقابلیت این را داردکه علاوه برطراحی،نمودارهای منحنی مشخصه ماشین های دواررانیز تهیه کند.و هم چنین امکان اصلاح وبهبود طرح های موجودبه سادگی امکان پذیر است.
سرفصل های دوره:
1.مبانی نرم افزار CFTURBO
2.منوها وقابلیت های نرم افزار
3.تئوری پمپ و طراحی
4.کلاس بندی پمپ های گریزاز مرکز
5.ابعادو مشخصه های هندسی
6.انجام طراحی هیدرولیک پروانه وولوت
پیش نیاز:آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیک سیالات و توربوماشین