مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضایی

دوره آموزشی آشنایی با “مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضایی”

 

هدف: آشنایی دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی با مفاهیم مکانیک مدار و ارتقای دانش فراگیران نسبت به اصول و مبانی اولیه مکانیک مدارهای فضایی، شناخت مدارهای فضایی و دینامیک آنها، آشنایی با قوانین کپلرین و چیدمان مولفه های مداری میباشد . طراحی مدارهای فضایی، کاربرد قوانین کپلری و مولفه های مداری، انتقالات ، در طول این دوره منطق مکانیک مدارهای فضایی مداری و مساله ملاقات و اتصال در فضا نیز تشریح خواهد شد. در همین میان، توضیحات مناسبی در خصوص شناخت مولفه های مداری، الزامات تزریق مداری، انواع دستگاه های مختصات مداری مرجع، شیوه ردیابی مدار، معرفی انواع اغتشاشات مداری و شرایط و بازه پرتاب ارائه خواهد شد. در پایان نیز چندین مثال عملیاتی برای درک بهتر مخاطبان از موارد فوق بیان خواهد شد.

سرفصل مباحث:

 • مقدمهای بر شناخت مدار
 • قوانین و معادلات حاکم بر دینامیک مدار
 • الزامات تزریق مداری
 • معرفی المان های مداری
 • آشنایی با دستگاه مختصات دینامیکی نجومی
 • روشهای ردیابی مدار
 • انواع اغتشاشات مداری
 • شرایط و الزامات پرتاب مناسب
 • مسائل دو جسمی
 • شیوه تحلیل مسائل دوجسمی
 • تعیین مدار از دو موقعیت برداری و زمانی
 • آشنایی با انتقال مداری
 • معرفی انتقال مدار ضربه ای
 • مسئله ملاقات و اتصال در فضا

مدت زمان: 5 ساعت (طی 2 جلسه 2/5 ساعته)