مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

  • تعریف فرایند از دیدگاه­های مختلف
  • فرایندگرایی و وظیفه گرایی
  • سازمان فرایند گرا و وظیفه گرا و نحوه حرکت از سازمان وظیفه گرا به فرایندگرا
  • مدیریت فرایندها (BPM)  و ضروت آن چیست؟
  • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای كسب و كار
  • مدل زنجیره ارزش پورتر
  • مدل های مرجع فرآیندی ومعرفی چند مرجع و بررسی APQC
  • روش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها
  • مقایسه BPM و دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرآیندها: BPR, TQM, ISO, SixSigma