مدلسازی فرایندهای کسب و کار

  • انواع روشهای مدلسازی فرآیند
  • انواع شناسنامه ی فرآیندها
  • BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند ( IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
  • مفاهیم– BPMN2 نمادها و کاربرد هر کدام از آنها
  • معرفی انواع ابزار های مدلسازی فرایند شامل: Visual Paradigm، System Architect، Enterprise Architect و