طراحی مدل کسب وکار

محتوای دوره:
در این دوره مخاطبان با طراحی مدل کسب و کار و تفاوتهای آن با امکانسنجی آشنا خواهند شد. بوم مدل کسب و کار، توسط آقای آستروالدر و با مشارکت بیش از ۴۷۰ متخصص در کشورهای مختلف طراحی گردید. این مدل یک ابزار کارآفرینانه و یک قالب برای مدیریت استراتژیک است که این امکان را فراهم می‌کند تا مدل کسب و کار خود را توصیف و طراحی کنیم و به کمک آن موارد تازه را گسترش داده یا مدل‌های کسب و کار موجود را مستند کنیم. در پایان دوره مخاطبان به ابعاد مختلف، الزامات و نیازمندی¬های کسب وکار پس از امکانسنجی پس خواهند برد و قادر به طراحی مدل کسب وکار،برای حرکت به سوی آینده موفق، می شوند.

 

طراحی مدل کسب و کار