شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار LAMMPS

دینامیک مولکولی یک روش محاسبات عددی برای پیش بینی حرکت اتم ها و مولکول ها می باشد.