سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

  • آشنایی با BPMS ها (سیستم های نرم افزاری مدیریت فرآیندهای کسب و کار)
  • جایگاه BPMS در چرخهBPM
  • وضعیت سازمان های بدونBPMS
  • ارزش افزوده ها و مزایای نرم افزار BPMS
  • وجه تمایز نرم افزار BPMS با سیستم های گردش کار از قبیل شیرپوینت
  • تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان
  • نرم افزار BPMS در مقابل ERP 
  • آموزش ۲ سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) مطرح در سطح دنیا
  • ساخت یک نمونه فرایند ابتدایی در یک سیستمBPMS