سجاد صلواتی

مشخصات فردی: 

نام: سجاد صلواتی دزفولی

سوابق تحصیلی: 

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی: رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت، دانشگاه علم و صنعت ایران
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
بررسی عددی و تجربی تشکیل گرداب در ورودی مخزن
عنوان پایان نامه کارشناسی:
ذرات الیکوپدیم 9 آتشکافت

سوابق آموزشی:

تدریس نرم افزار های (ANSYS Fluent & CFX & ANSYS ICEM CFD ، ANSYS Workbench (Mechanical ، شرکتفنی مهندسی نوین پارسیان
تدریس نرم افزارهای ANSYS Fluent & ANSYS ICEM CFD ، شرکت فنی مهندسی پرداد پترودانش.
تدریس نرم افزار ANSYS Workbench ، شرکت مهندسی کاوه.
تدریس نرم افزارهای Gambit و ANSYS Fluent & ANSYS ICEM CFD ، دانشگاه علم و صنعت.
تدریس نرم افزارهای ANSYS Fluent & ANSYS ICEM CFD ، دانشگاه امیرکبیر.
تدریس نرم افزار OpenFoam ، دانشگاه امیرکبیر.

سوابق پژوهشی و کاری:

مدلسازی جریان درون چیلرهای مرکز دیتا سنتر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی.
مدلسازی جریان هوای خنک کننده درون ژنراتور. مپنا ژنراتور.
مدلسازی سه بعدی محفظه احتراق ذرات الیکوپدیم-احتراق ذرات جامد
مدلسازی جریان سوپرسونیک حول جنگنده.
مدلسازی جریان درون کمپرسور سانتریفیوژ.
مدلسازی محفظه احتراق سوخت مایع.
مدلسازی جریان سه بعدی حول کوره گرمایی با ابعاد بزرگ.
مدلسازی جریان درون کانال s شکل.
مدلسازی جریان آب شستگی ذرات شن بوسیله موج.
مدلسازی جریان درون جداکننده نفت و آب سانتریفیوژ.
مدلسازی جریان هوا درون واگن مترو.
مدلسازی ته نشینی ذرات درون کانال H-VAC.
مدلسازی جریان مبدل حرارتی پوسته لوله.
مدلسازی تخلیه مخزن تحت فشار متان درون هوا.
مدلسازی جریان حاوی نانو ذرات اکسید آهن جهت افزایش انتقال حرارت.
مدلسازی جریان چند گونه نفتالن هوا.
مدلسازی جوشش آب.
مدلسازی استاتیکی بدنه لودر.
مدلسازی فرآیند کشش عمیق به همراه برگشت فنری.
مدلسازی فعل و انفعال سیالو جامد درون دبی سنج کوریولیس.
مدلسازی جریان گردابه حول ورودی هواپیما.
مدلسازی تخلیه مخزن تحت فشار نیتروژن جهت خنک کاری.
مدلسازی جریان حول پره های توربین بادی.
مدلسازی حرکت قایق در مقابل موج آب.
مدلسازی تخلیه مخزن پر فشار.
مدلسازی تونل باد دو بعدی با پره های هدایت کننده میانی.
مدلسازی کاویتاسیون پشت اوریفیس و بررسی اثر قطر و طول اوریفیس.
مدلسازی انتقال حرارت در یک مجرای دو بعدی و بررسی اثر مانع با زوایای مختلف.
مدلسازی جابجایی آزاد سه بعدی حول هیتر.
اداره کردن یکی از تاالرهای تخصصی CFD در باشگاه مهندسان پرداد پترودانش.