زبان ( GD&T ( Geometric Dimensioning and Tolerancing

ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T)

 

GD&T مخفف Geometric Dimensioning and Tolerancing است. GD&T یک زبان بین المللی است برای توصیف محصول در سه بعد و از یکسری علائم شناخته شده و قوانین بین المللی برای معرفی محصول استفاده میکند و از توضیحات اضافه و تفسیرهای گوناگون نقشه جلوگیری میکند.

GD&T یکی از قدرتمندترین ابزار در دسترس هست که میتواند به بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و کاهش زمان تولید کمک کند.

 

اهداف كلي: تسلط کامل به زبان بین المللی GD&T ، تحلیل و بررسی علامت های GD&T، اصلاح نقشه های صنعتی و فرایند تولید،هماهنگی کامل طراح ، ساخت و کنترل و …..

 

سر فصل دوره:

جلسه اول :

 • مقدمه و تاریخچه
 • اصطلاحات و علائم
 • ویژگی های با اندازه و بدون اندازه
 • ناحیه تلرانسی
 • چارچوب کنترل ویژگی

جلسه دوم :

 • حدود اندازه
 • اصل تیلور(قانون شماره یک)
 • ارتباط بین ویژگی های مستقل
 • تلرانس هندسی چگونه کار میکند؟

جلسه سوم :

 • تعدیل کننده های شرایط مواد
 • کاربرد تعدیل کنند های مواد
 • تصحیح تلرانس موقعیت
 • اندازه گیج برو- نرو
 • تلرانس های فرم
 • تختی
 • راستی

جلسه چهارم:

 • دایره ای بودن
 • استوانه ای بودن
 • تلرانسهای راستا
 • توازی
 • تعامد
 • زاویه دار بودن

جلسه پنجم:

 • تلرانس پروفیل خط
 • تلرانس پروفیل سطح
 • تلرانس موقعیت

جلسه ششم:

 • لنگی دایروی
 • لنگی کل
 • تلرانس هم مرکزی
 • تلرانس تقارن

منابع :

1)      ASME Y14.5 – 2009

 • ISO 1101 – 2012
 • GeoTol Pro,A Practical Guide to Geometric Tolerancing per ASME Y14.5 2009
 • DIMENSIONING and TOLERANCING HANDBOOK by: PAUL DRAKE

 

 

 

 

آشنا سازی با دوره GD&T