الیاس مهاجری

 

 دانشجوی دکتری هوافضا ؛ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮواز و ﮐﻨﺘﺮل

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺑﺮﺳﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ؛ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﺗﺎﮐﺪوﺳﺖ و ﻣﺸﺎوره دﮐﺘﺮ ﭘﺎزوﮐﯽ.

 

کتب تالیفی:

 • آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻠﺐ و ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ، اﻧﺘﺸﺎرات آﯾﺖ ﻋﻘﻞ؛ در ﺣﺎل وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ. (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان)
 • ﺳﺎده ﺳﺎز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري (ﺟﻠﺪ اول: اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)، اﻧﺘﺸﺎرات آﯾﺖ ﻋﻘﻞ؛ در ﺣﺎل وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ. (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان)

ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ:

ﺻﻨﻌﺖ:

 • ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮﻧﺎس ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ.
 • ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻓﻨﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان (ﺳﻤﺎﭘﺮان)، ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، درس ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺪاري، ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم
 • داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ داﻣﻐﺎن، ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، درس ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻧﯿﻤﺴﺎل اول

ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار 

 • داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ Matlab
 • داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ Matlab Advanced
 • داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ Fortran
 • داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ  Matlab
 • ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﺮان، ﺷﻌﺒﻪ وﻧﮏ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ Matlab
 • ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﺮان، ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎرﻣﮏ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ Matlab

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارگاه آموزشی 8 ساعته با موضوع “آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ Matlab/simulink”
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارگاه آموزشی 8 ساعته با موضوع “آﻣﻮزش الگوریتم ژنتیک در متلب”

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

 • ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ DNW کشور اﺗﺮﯾﺶ
 • ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ Euro Science Certificate از ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 • ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ Wissenschaft Archiv Bestätigung Zertifikat  از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن.

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ

ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ:
– Matlab (Programming, GUI, Simulink) – Visual Fortran – Maple – Tecplot – Ms. Office

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ:
Paython – C# – JAVA – Android Studio