دوره آموزشی FLUENT ( پیشرفته )

                       سر فصل های دوره  FLUENT (پیشرفته):

جلسه اول:

آشنایی با توابع تعریف شده توسط کاربر (User Defined Functions)
توابع نویسی در زبان های مختلف
آشنایی مقدماتی با زبان C
ورودی ویزکوزیته متغیر توسط UDF
کامپایل کردن کد در FLUENT
کتابخانه های مورد نیاز
انواع ماکروها

جلسه دوم:

تعریف هدایت حرارتی وابسته به دما
انواع کتابخانه های مورد نیاز در کد
تعیین گام زمانی به کمک عدد کورانت
خروجی گرفتن از نرم افزار توسط UDF

جلسه سوم:

انواع توابع انتقال (UDS)
حافظه تعریف شده توسط کاربر (UDM)

جلسه چهارم:

آشنایی با مش پویا (Dynamic Mesh)
روش Smoothing
روش Layering

جلسه پنجم:
روش Remeshing

 

photo_2016-07-03_11-17-04