دانش آموختگان ما

گروه مهندسی پارس پژوهان در نظر دارد اسامی دانش آموختگان در این شرکت را از سال 1389 در قسمت دانش آموختگان سایت وارد کرده تا دانش آموختگان علاوه بر داشتن مدرک به منظور ارائه، نام ثبت شده خود در سایت گروه مهندسی پارس پژوهان را مدرک قرار بدهند.


ABAQUS مقدماتی و پیشرفته

کدنویسی FORTRAN

SOLIDWORKS

MATLAB & SIMULINK

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

 
 

ANSYS WORKBENCH & APDL

ADAMS


LS-DYNA

COMSOL

AUTOCAD (Electrical)

SCRIPTING ABAQUS-PYTHON

DEFORM

دوره سابروتین نویسی در ABAQUS به زبان FORTRAN

OpenFoam

ANSYS ICEM

E-PLAN

تخمین عمر خستگی با MSC FATIGUE

GD&T تلرانس گزاری هندسی

 

طراحی روشنایی DIALUX, Evo

ABAQUS (سازه دریایی وهیدرولیک)

 

GEOMAGIC STUDIO

CATIA


ABAQUS (عمرانی)