تقویم دوره ها

index1

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
گیج و فیکسچرهای کنترلی11 مردادچهارشنبه17-2124مهندس موسوی350000

ثبت نام

CATIAپیشرفته6 مردادجمعه12-1740مهندس نوروزی450000

ثبت نام

ANSYS(APDL)12 مردادپنج شنبه8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

RapidForm13 مردادجمعه8-1330مهندس مخبر350000

ثبت نام

ورک شاپ
ABAQUS
ارتعاشات
6 مردادجمعه8-16:308مهندس رحیمی120000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردههفته اول مردادشنبه الی
سه شنبه 17-21
20مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

CFX مقدماتی5 مردادپنجشنبه 12-1624مهندس صلواتی290000

ثبت نام

ansys ICEM8 مردادیکشنبه17-2128مهندس صلواتی370000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH10 مردادسه شنبه 17-2120دکتر سعیدی260000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)6 مردادجمعه 8-1217-21مهندس تاهباز زاده120000

ثبت نام

ADAMS12 مردادپنج شنبه17-2120دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

EXCEL11 مردادچهارشنبه 17-2116مهندس غنواتی180000

ثبت نام

GD&T6 مردادجمعه 16-2024مهندس موسوی350000

ثبت نام

PDMS مقدماتی6 مردادجمعه 13-1732مهندس البرزی380000

ثبت نام

اصول طراحی پایپینگ13 مردادجمعه 8-1224مهندس البرزی280000

ثبت نام

solidworks (پیشرفته)13 مردادجمعه 13-1740مهندس همت آبادی450000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته5 مردادپنج شنبه 16-2140مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS6 مردادجمعه 17-2120مهندس عبادی350000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته 12 مردادپنجشنبه 16-2128مهندس صلواتی390000

ثبت نام

Open Foamفشرده13-12 مرداددو روزه 8-1820مهندس زینالی240000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)12 مردادپنجشنبه 12-1620مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)11 مردادچهارشنبه17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS SCRIPTING in (فشرده)دو روزه8-1820مهندس رضایی300000

ثبت نام

دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE 15 مردادیکشنبه 17-2120 مهندس سلیم پور290000

ثبت نام

LS-DYNA17 مردادسه شنبه 17-2120مهندس رحمتی330000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)6 مردادجمعه 17-2124 مهندس موسوی350000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)13 مردادجمعه 16-2140 مهندس نوروزی400000

ثبت نام

SolidWorks (مقدماتی)19 مردادپنجشنبه 17-2124 مهندس میرشاهولد260000

ثبت نام

Geomagic Studio13 مردادجمعه 17-2116 مهندس دربندی200000

ثبت نام

مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط13 مردادجمعه 12-1616مهندس دربندی200000

ثبت نام

Mold Flow12مردادپنجشنبه 13-2120 مهندس ریاحی260000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD13 مردادجمعه 12-1624 مهندس مددالهی290000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT12 مردادپنجشنبه 8-1224 مهندس صلواتی290000

ثبت نام

پیشرفته ANSYS CFX17 مردادسه شنبه 17-2120مهندس صلواتی260000

ثبت نام

COMSOL 13 مردادجمعه 12-1620 مهندس مددالهی260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)12 مردادپنجشنبه 17-2124 مهندس تاهباززاده250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
ABAQUSمقدماتی فشردههفته اول مردادشنبه الی
سه شنبه 17-21
20مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS6 مردادجمعه 17-2120مهندس عبادی350000

ثبت نام

ANSYS AQWA13 مردادجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUSژئوتکنیک6 مردادجمعه 12-1624مهندس مقدسی280000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 6 مردادجمعه 12-1620مهندس مقدسی260000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی6-5 مردادپنجشنبه و جمعه 8-1424مهندس عرفانی300000

ثبت نام

Geostudio-Slope/w10 مردادسه شنبه17-2120مهندس قاضی260000

ثبت نام

OPENSEES12 مردادپنجشنبه 12-1620مهندس جمالپور260000

ثبت نام

ETABS6 مردادجمعه8-1224مهندس غفاری280000

ثبت نام

SLIDE10 مردادسه شنبه17-2120مهندس قاضی260000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D6-5 مردادپنجشنبه و جمعه 8-1820مهندس هدایتی فر260000

ثبت نام

ANSYS(APDL)12 مردادپنج شنبه8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH10 مردادسه شنبه 17-2120دکتر سعیدی260000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته 12 مردادپنجشنبه 16-2128مهندس صلواتی390000

ثبت نام

ansys ICEM8 مردادیکشنبه17-2128مهندس صلواتی370000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)6 مردادجمعه 8-128مهندس تاهباز زاده120000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)12 مردادپنجشنبه 12-1620مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)11 مردادچهارشنبه 71-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) (فشرده)7-10 مردادشنبه- سه شنبه 17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUSدو روزهآخر هفته 8-1820 مهندس رضایی300000

ثبت نام

LS-DYNA17 مردادسه شنبه 17-2120مهندس رحمتی330000

ثبت نام

PLAXIS13 مردادجمعه 17-2120مهندس حسین زاده260000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT12 مردادپنجشنبه 8-1224 مهندس صلواتی290000

ثبت نام

Open FOAM (فشرده)دو روزهآخر هفته 8-1824 مهندس زینالی240000

ثبت نام

COMSOL (فشرده)13 مردادجمعه 16-2020 مهندس مددالهی260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)12 مردادنجشنبه 17-2124 مهندس تاهباززاده250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
MOLD FLOW5 مردادپنجشنبه 13-1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

procast6 مردادجمعه 13-1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته5 مردادپنجشنبه 16-2140مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

Defrom12 مردادپنجشنبه 13-1720 مهندس رحیمی260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)12 مردادپنجشنبه 12-1620 مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)11 مردادچهارشنبه 17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS SCRIPTING in (فشرده)دو روزهآخر هفته 8-1820مهندس رضایی300000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی (فشرده)14-17 مردادشنبه -سه شنبه 17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS6 مردادجمعه 17-2120مهندس عبادی350000

ثبت نام

دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE15 مردادیکشنبه 17-2120 مهندس سلیم پور290000

ثبت نام

ANSYS (APDL)12 مردادپنج شنبه 8-1220 دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH17 مردادسه شنبه 17-2120دکتر سعیدی260000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)13 مردادجمعه 16-2140مهندس نوروزی400000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)13 مردادجمعه 11-1640مهندس نوروزی450000

ثبت نام

SolidWorks (مقدماتی)19 مردادپنجشنبه 17-2124 مهندس میرشاهولد260000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)13 مردادجمعه 13-1740مهندس همت آبادی450000

ثبت نام

Geomagic Studio13 مردادجمعه 17-2116 مهندس دربندی200000

ثبت نام

مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط 13 مردادجمعه 13-1716مهندس دربندی200000

ثبت نام

COMSOL 13 مردادجمعه 12-1620 مهندس مددالهی260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)12 مردادپنجشنبه 17-2124مهندس تاهباززاده250000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)13 مردادجمعه 8-128مهندس تاهباززاده120000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
AUTOCAD ELECTRICAL6 مردادجمعه 8-1335مهندس عیوضخانی390000

ثبت نام

EPLAN 6 مردادجمعه 13-1732مهندس عیوضخانی380000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)6 مردادجمعه 8-128مهندس تاهباز زاده120000

ثبت نام

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)