تقویم دوره ها

index1

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA15 تیرجمعه 13- 1840490000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)1 تیرجمعه 17- 2140440000

ثبت نام

ADAMS15 تیرجمعه 8-1220300000

ثبت نام

POWERMILL8 تیرجمعه 8-1340490000

ثبت نام

(سطح دوم)AUTOFORM28 اردیبهشتجمعه 8-1220350000شروع شد
SOLIDWORKS (مقدماتی)4 خردادجمعه 12:30 -16:3024260000شروع شد
ABAQUS (پیشرفته)14 اردیبهشتجمعه 13 - 1840490000شروع شد
CFX مقدماتی4 خردادجمعه 13-1724290000شروع شد
ANSYS WORKBENCH15تیرجمعه 13-1720300000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD15 تیرجمعه 13-1724 330000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)1 تیرجمعه 13-1724 350000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)15 تیرجمعه 17-2124199000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (مقدماتی)7 اردیبهشتجمعه 13-1724290000شروع شد
DEFORM 3D15 تیرجمعه 13-1720290000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)28 اردیبهشتجمعه 16 - 2140450000شروع شد
CATIAپیشرفته8 تیرجمعه 8-1340490000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO1 تیرجمعه 13- 1712170000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلی7 اردیبهشتجمعه 17-2124350000شروع شد
ANSYS(APDL)15 تیرجمعه 17-2120260000

ثبت نام

Open Foamفشرده8-7 تیردو روزه 8-1820270000

ثبت نام

LS-DYNA30اردیبهشتیکشنبه 17-2120330000شروع شد
MSC.FATIGUE4 اردیبهشتسه شنبه 17 - 2120290000شروع شد
دینامیک مولکولی12 تیرسه شنبه 17 - 2116200000

ثبت نام

Autodesk inventor12 تیرسه شنبه 17-2124 280000

ثبت نام

پیشرفته ANSYS CFX13 تیرچهارشنبه 17-2120290000

ثبت نام

CFX مقدماتی15 تیرجمعه 8-1224330000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشرده11-10-9 تیرشنبه تا دو شنبه 8-1424330000

ثبت نام

ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS21 اردیبهشتپنجشنبه 13-218120000شروع شد
ABAQUS (مقدماتی)6 اردیبهشت پنجشنبه 13 - 1720 260000شروع شد
کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق15 تیرجمعه 16-2020300000

ثبت نام

MOLD FLOW7 تیرپنجشنبه 13 - 1720290000

ثبت نام

ansys ICEM28 اردیبهشتجمعه 13-1728370000شروع شد
ABAQUS in SCRIPTING 20 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720300000شروع شد
CATIA (مقدماتی)6 اردیبهشتپنجشنبه 13-1740 400000شروع شد
COMSOL 27 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720260000شروع شد
SCRIPTING IN ABAQUS14 تیرپنجشنبه 17-2120350000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (مقدماتی)15 تیرجمعه 17 - 2124330000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)1 تیرجمعه 8-178120000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته 20 اردیبهشتپنجشنبه 17-2128390000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS7 تیرپنجشنبه 17-2120350000

ثبت نام

HYPEMESH14 تیرپنجشنبه 17-2120290000

ثبت نام

شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول8-7 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1714220000

ثبت نام

شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم15-14 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1716250000

ثبت نام

MSC.FATIGUE (فشرده)31خرداد 1 تیرپنجشنبه جمعه 8 - 1820330000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلی8 تیرجمعه 17-2124350000

ثبت نام

(سطح اول)AUTOFORM15 تیرجمعه 13- 1720350000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی10 خردادپنجشنبه 13-1720260000شروع شد
ABAQUS پیشرفته8 تیرجمعه 16-2140560000

ثبت نام

MSC.FATIGUE20 خردادیکشنبه 17-2120290000

ثبت نام

AUTOCAD عمومی31 خردادپنجشنبه 13-1724260000

ثبت نام

ANSYS ICEM12 تیرسه شنبه 17-2128390000

ثبت نام

POINTWISE15 تیرجمعه 17-2116200000

ثبت نام

COMSOL15 تیرجمعه 13-1720290000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)15 تیرجمعه 12-1624330000

ثبت نام

MSC.FATIGUE ترمیک10 تیریکشنبه 17-2120330000

ثبت نام

LS-DYNA11 تیردوشنبه 17-2120350000

ثبت نام

AUTODYNE21 تیرپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)14 تیرپنجشنبه 17-2124290000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)22 تیر جمعه 8-1340490000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (مقدماتی)31 خردادپنجشنبه 13-1728350000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (پیشرفته)22 تیرپنجشنبه 17-2128390000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS7 تیرپنجشنبه 17-21 20350000

ثبت نام

ANSYS AQWA15 تیرجمعه 8-1216200000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک7 تیرپنجشنبه 13-1724280000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 7 تیرپنجشنبه 17-2120260000

ثبت نام

OPENSEES7 تیرپنجشنبه 12-1620260000

ثبت نام

ETABS8 تیرجمعه 8-1224280000

ثبت نام

SLIDE13 تیرسه شنبه17-2120240000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D14 و 15 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1820240000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 15 تیرجمعه 12-1620330000

ثبت نام

LS-DYNA10 تیریکشنبه 17-2120330000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT7 تیرپنجشنبه 13-1724290000

ثبت نام

SAP8 تیرجمعه 13-1724280000

ثبت نام

SAFE7 تیرپنجشنبه 8-1216200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی4 روزهپنجشنبه و جمعه 8-1424350000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS7 تیرپنجشنبه 13-1720 350000

ثبت نام

COMSOL 14 تیرپنجشنبه 8-1220240000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)15 تیرجمعه 17-2124250000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)14 تیرپنجشنبه 8-1224300000

ثبت نام

PLAXIS 7 تیرجمعه 13-1720260000

ثبت نام

GEO-STUDIO7 تیرجمعه 17-2120260000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)14 تیرپنجشنبه 8-1232500000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS7 تیرپنجشنبه 17 الی 2120350000

ثبت نام

وورکشاپ دو روزه سازه های ماکارونیبه همراه طراحی و تحلیل نرم افزاری14 و 15 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1820250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Mold Flow7 تیرپنج‌شنبه، 21-1720290,000

ثبت نام

ProCAST7 تیرپنج‌شنبه، 17-1320290,000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)15 تیرجمعه، 16-1224330,000

ثبت نام

ABAQUS (پیشرفته)7 تیرپنج‌شنبه، 21-1640560,000

ثبت نام

Weld in ABAQUS 114 و 15 تیرپنج‌شنبه و جمعه، 16-8 14190،000

ثبت نام

Weld in ABAQUS 221 و 22 تیرپنج‌شنبه و جمعه، 17-8 16240,000

ثبت نام

Scripting in ABAQUS7 تیرپنج‌شنبه، 21-1720350,000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS7 تیرپنج‌شنبه، 21-1720350,000

ثبت نام

تخمین عمر با MSC.FATIGUE10 تیریکشنبه، 21-1720330,000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)1 تیرجمعه، 21-1740440,000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)8 تیرجمعه، 13-840490,000

ثبت نام

طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA15 تیرجمعه، 18-13 40490,000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)7 تیرپنج‌شنبه، 21-1724290,000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)22 تیرجمعه، 13-840490،000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)15 تیرجمعه، 21-1724199,000

ثبت نام

X’pert High Score14 تیرپنج‌شنبه، 12-820260,000

ثبت نام

Deform 3D15 تیرجمعه، 17-1320290,000

ثبت نام

کلید فولاد22 تیرجمعه، 18-810190,000

ثبت نام

Flow 3D29 تیرجمعه، 12-820260,000

ثبت نام

MIP22 تیرجمعه، 18-810190,000

ثبت نام

Clemex Vision29 تیرجمعه، 18-810190,000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
AUTOCAD ELECTRICAL1 تیرجمعه 8 الی 1335440000

ثبت نام

EPLAN 7 اردیبهشتجمعه 13 الی 1832380000شروع شد
Dialux14 تیرپنجشنبه 13-1832440000

ثبت نام

ETAP15 تیرجمعه 17-2124300000

ثبت نام

PLC مقدماتی(فشرده)15-14-13 تیرسه روز اخر هفته24380000

ثبت نام

PLC پیشرفته (فشرده)22-21-20 تیرسه روز اخر هفته24380000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)15 تیرجمعه 17-2124190000

ثبت نام

فشردهDialux11-10 خردادپنجشنبه و جمعه 8الی 1832380000شروع شد
EPLAN 1 تیرجمعه 13 الی 1832440000

ثبت نام

MAXWELL21 تیرپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

PYTHON مقدماتی14 تیرپنجشنبه 8-1735590000

ثبت نام

PLC- HMI22 تیرجمعه 8-1730590000

ثبت نام

برنامه نویسی میکرو کنترلرها21 تیرجمعه 8-1730590000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
OpenFOAM دو روزه (آخر هفته)13-1720 ساعت270

ثبت نام

GasTurbیک روزه (آخر هفته)17-88 ساعت120

ثبت نام

ABAQUS جمعه 15 تیر16-128 ساعت120

ثبت نام

Catia (مقدماتی)جمعه 8 تیر16-1240 ساعت440

ثبت نام

Solidworks (مقدماتی)جمعه 8 تیر12- 824 ساعت290

ثبت نام

ANSYS Workbench (مقدماتی)جمعه 15 تیر17- 1320 ساعت300

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)پنج شنبه 7 تیر21- 1724 ساعت380

ثبت نام

ANSYS CFXپنج شنبه 14 تیر 21- 1724 ساعت330

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک-فشرده)جمعه 23 تیر17- 88 ساعت120

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)پنج شنبه 14 تیر21- 1724 ساعت200

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 15 تیر17- 88 ساعت120

ثبت نام

STKجمعه 8 تیر16- 1228 ساعت390

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)آخر هفته12- 84 ساعت60

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Mimics 22 تیر
جمعه 8-1216240000

ثبت نام

تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (Mimics-Catia-Abaqus)21 تیرپنجشنبه 8-1240490000

ثبت نام

OpenSim 22 تیرجمعه 13-1720310000

ثبت نام

AnyBody 22 تیرجمعه 8-1220290000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها21 تیرپنجشنبه 13-1716275000

ثبت نام

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

*

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح اول)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*