تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA30 آذرجمعه 8- 1340490000

ثبت نام

ADAMS29 آذرپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH30 آذرجمعه 13-1720300000

ثبت نام

DEFORM 3D30 آذرجمعه 17-2120290000

ثبت نام

ANSYS(APDL)30 آذرجمعه 17-2120260000

ثبت نام

پیشرفته ANSYS CFX28 آذرچهارشنبه 17-2120290000

ثبت نام

CFX مقدماتی29 آذرپنجشنبه 13-1724330000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردهسه روز آخر هفتهچهارشنبه تا پنجشنبه 8-1424330000

ثبت نام

کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق29 آذرپنجشنبه 12-1720300000

ثبت نام

HYPEMESH30 آبانچهارشنبه 17-2120290000شروع شد
MSC.FATIGUE (فشرده)16-15 آذرپنجشنبه جمعه 8 - 1820330000شروع شد
گیج و فیکسچرهای کنترلی30 آذرجمعه 17-2124400000

ثبت نام

AUTODYNE29 آذرپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD11 آبانجمعه 13- 1724330000شروع شد
Open Foamفشرده1 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1818270000شروع شد
ANSYS FLUENT (مقدماتی)11 آبانجمعه 13-1724330000شروع شد
شبیه سازی جوش در آباکوس (ذوبی)23-22 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1716250000شروع شد
MSC.FATIGUEترمیک29 آذرپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

(سطح دوم)AUTOFORM16 آذرجمعه 8-1220350000شروع شد
LS-DYNA26 آبانشنبه 17-2120350000شروع شد
ABAQUS پیشرفته10 آبانپنجشنبه 17-2140560000شروع شد
SOLIDWORKS (مقدماتی)23 آذرجمعه 13-1724290000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS23 آذرجمعه 17-2120399000شروع شد
MATLAB مقدماتی1 آذرجمعه 13-1724199000شروع شد
COMSOL30 آذرجمعه 13-1720290000

ثبت نام

POWERMILL23 آذرجمعه 8-1340490000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO30 آذرجمعه 17-2112170000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)30 آذرجمعه 8-1340490000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)29 آذرپنجشنبه 13-1840490000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)9 آذرجمعه 8-1340440000شروع شد
AUTOCAD عمومی29 آذرپنجشنبه 13-1724260000

ثبت نام

SCRIPTING IN ABAQUS4 آبانجمعه 17-2120350000شروع شد
**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
14 آباندوشنبه 13- 1724199000شروع شد
َإABAQUS مقدماتی10 آبانپنجشنبه 13-1724330000شروع شد
SCRIPTING in ABAQUS9 آذرجمعه 17-2120330000شروع شد
FLUENT پیشرفته10 آبانپنجشنبه 13-1728390000شروع شد
FORTRAN با رویکرد CFD30 آذرجمعه 13-1724330000

ثبت نام

Open Foamفشرده2-1 آذرجمعه 8-1720270000شروع شد
ANSYS FLUENT (مقدماتی)30 آذرجمعه 17-2124330000

ثبت نام

LS-DYNA1 دیشنبه 17-2120330000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته30 آذرجمعه 13-1740560000

ثبت نام

MATLAB مقدماتی30 آذرجمعه 13-1724199000

ثبت نام

**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
2 دییکشنبه 17-2124199000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی30 آذرجمعه 17-3224330000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته29 آذرپنجشنبه 13-1728390000

ثبت نام

STAR CCM+30 آذرجمعه 8-1718350000

ثبت نام

ANSYS ICEM8 آذرپنجشنبه 17-2128390000شروع شد
MOLD FLOW30 آذرجمعه 17-2120290000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی
GD&T
2 آذرجمعه 8-1724400000شروع شد
****30درصد تخفیف
SOLIDWORKS (پیشرفته)
3 دیدوشنبه40350000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS9 آذرجمعه 17-21 20399000

ثبت نام

ANSYS AQWA 22 آذرپنجشنبه 13-1716200000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک مقدماتی22 آذرپنجشنبه 17-2124280000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 23 آذرجمعه 17-2120260000

ثبت نام

OPENSEES22 آذرپنجشنبه 13-1724350000

ثبت نام

Etabs & Safe پیشرفته21 آذرچهارشنبه 17-2130300000

ثبت نام

Etabs & Safe مقدماتی20 آذرسه شنبه 17-2140400000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D22 و 23 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1820280000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 9 آذرجمعه 17-2124330000

ثبت نام

LS-DYNA5 آذرشنبه 17-2120350000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT23 آذرجمعه 17-2124330000

ثبت نام

SAP23 آذرجمعه 13-1724350000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک پیشرفته22 آذرپنجشنبه 17-2124350000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی4 روزهپنجشنبه و جمعه 8-1424350000

ثبت نام

ورکشاپ یک روزه تفسیر ویرایش چهارم استاندارد 2800 به زبان خودمانی تر23 آذرجمعه 8-181059000

ثبت نام

COMSOL 9 آذرجمعه 17-2120290000

ثبت نام

MATLAB (عمران)20 آذرسه شنبه 17-2124250000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)23 آذرجمعه 13-1724300000

ثبت نام

PLAXIS 15 آذرپنجشنبه 8-1220280000

ثبت نام

ورکشاپ یک روزه PLAXIS 3D TuNNEL23 آذرجمعه 9-191060000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)22 آذرپنجشنبه 8-1232500000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS9 آذرجمعه 17-2120350000

ثبت نام

وورکشاپ دو روزه سازه های ماکارونی به همراه طراحی و تحلیل نرم افزاری22 و 23 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1820250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
MOLD FLOW9 آذرجمعه، 17-1320290.000در حال برگزاری
DEFORM 3D16 آذرپنجشنبه , 17-2124330.000در حال برگزاری
کارگاه مبانی چاپ سه بعدی16 آذرجمعه, 17-98 190.000در حال برگزاری
کارگاه کشت و سمیت سلولی25 آذرپنجشنبه, 17-98 290.000در حال ثبت نام
ProCAST9 آذر جمعه 17-1320220.000در حال برگزاری
X'pert High Score15 آذرپنجشنبه، 13-9490.000در حال برگزاری
کلید فولادفشرده جمعه 15 آذر8-1810190.000در حال برگزاری
MATLAB (عمومی) 1 آذرپنجشنبه 13-17 24199.000در حال برگزاری
ABAQUSمقدماتی 9 آذر جمعه، 21-1724330.000در حال ثبت نام
ABAQUS پیشرفته16 آذرجمعه، 17-1340560.000در حال ثبت نام
COMSOL16 آذرجمعه, 12-820290.000در حال برگزاری

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
فشردهDialuxفشرده پنجشنبه ها از 29آذرپنجشنبه 8الی 1832380000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)1 آذرجمعه 13-1724199000شروع شد
FPGA30 آذرجمعه 8-1732490000

ثبت نام

Dialux29 آذرپنجشنبه 8-1332440000

ثبت نام

MAXWELL29 آذرپنجشنبه 8-1220210000

ثبت نام

EPLAN 25 آبانفشرده حمعه 8الی 1732440000شروع شد
PLC مقدماتی (فشرده)سه روز آخر هفته فشرده8-1724490000

ثبت نام

ETAP30 آذرجمعه 17-2124300000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICALفشرده جمعه ها از 16 آذرجمعه 8-1735440000شروع شد
++C30 آذر جمعه 8-1732360000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)هزینه داخل هفتهوضعیت
OpenFOAM فشرده پنجشنبه جمعه 1و 2 آذر18-818270.000-برگزار شد
GasTurb فشردهپنجشنبه 7 دی17-88 120.000-

ثبت نام

ABAQUS جمعه 14 دی21- 1724 330.000250

ثبت نام

Catia (مقدماتی)پنجشنبه 6 دی8-1340 440.000310

ثبت نام

Catia (پیشرفته)پنجشنبه 13 دی13-1740 490.000350

ثبت نام

Solidworks (مقدماتی)جمعه 23آذر17- 1324290.000210

ثبت نام

Solidworks (پیشرفته)جمعه 23 آذر13- 840490.000350

ثبت نام

ANSYS Workbench (مقدماتی)پنجشنبه 22 آذر21- 1720 300.000230

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)پنجشنبه 22 آذر21- 1724 340.000250

ثبت نام

Fluent ANSYS (پیشرفته)جمعه 23 آذر13 - 928390.000280

ثبت نام

ANSYS CFXجمعه 7 دی17- 1324 330.000250

ثبت نام

CFD_FORTRANجمعه 23 آذر13-1724 330.000250

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک-فشرده)جمعه 14 دی17- 88 120.000-

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)جمعه 9 آذر17- 1324 240.000199در حال برگزاری
Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 7 دی17- 88 120.000-

ثبت نام

STK فشرده جمعه 7 و 14 دی17- 816260.000-

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)جمعه 30 آذر17- 88 120.000-

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)اخر هفتهآزاد5 60.000-

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 60.000-

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 70.000-

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Mimics (کارگاه)7 دیجمعه 8-178200000

ثبت نام

تحلیل کامل مکانیکی در (Mimics-Geomagic-Catia-HyperMesh-Abaqus)7 دیجمعه 15-2040590000

ثبت نام

OpenSim 6 دیپنجشنبه 8-1320350000

ثبت نام

AnyBody 6 دیپنجشنبه 8-1320350000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها7 دیجمعه 13-1716390000

ثبت نام

دوره جامع الکترومایوگرافی6 دیپنجشنبه 8-1216390000

ثبت نام

دوره شبیه سازی جراحی
(BlueSky-Mimics)
6 دیپنجشنبه 13-1716390000

ثبت نام

ADINA20 دیپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

دوره های معماری:
نام دوره تاریخ شروع روز و ساعت مدت (ساعت ) هزینه (تومان ) هزینه دوره داخل هفته (تومان ) وضعیت
3d max17 آذر جمعه - 8 -17 60 720000540000

ثبت نام

Autocad 9 آذر جمعه 13-1724290000210000

ثبت نام

Vray 23 آذر جمعه 8-1224320000240000

ثبت نام

Autocad (فشرده )29-30 آذر پنجشبه و جمعه 15- 21 12160000120000

ثبت نام

دوره های مهندسی شیمی:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
ASPEN PLUS مقدماتی16 آذرجمعه 8-1224350

ثبت نام

ASPEN PLUS پیشرفته16 آذرجمعه 13-1720350

ثبت نام

ASPEN HYSYS مقدماتی15 آذرپنجشنبه 8-1220350

ثبت نام

ASPEN HYSYS پیشرفته15 آذرپنجشنبه 13-1720300

ثبت نام

PFD,P&ID15 آذرپنجشنبه 17-2124350

ثبت نام

PVELITE15 آذرپنجشنبه 13-1712300

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع PLAXIS (جمعه 22تیر)

شروع POWERMILL- عمران (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 28 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)

شروع الگوریتم ژنتیک- هوا و فضا (جمعه 29تیر)

*
شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 5 مرداد)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 12 مرداد)

شروع Open Foamفشرده (پنجشنبه 18 مرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 20مرداد)

شروع متلب سیمولینک- هوا و فضا (جمعه 20 مرداد)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع SAFE مقدماتی- عمران (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم  (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 26 مرداد)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 26 مرداد)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 26 مرداد)

شروع فلوئنت هوا و فضا (جمعه 26 مرداد)

*

شروع  ETABS -عمران (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع کارگاه مقاله نویسی هوا و فضا (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع ANSYS FLUENT (پیشرفته) (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع FLOW 3D (پنجشنبه 8 شهریور)

شروع SAFE & ETABS پیشرفته (جمعه 9 شهریور)

شروع ANSYS ICEM (پنجشنبه 15 شهریور)

شروع تلرانس گذاری هنئسی و ابعادی GD&T (دوشنبه 19 شهریور)

شروع MOLD FLOW (جمعه 23 شهریور)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 23 شهریور)

شروع star ccm (جمعه 23 شهریور)

شروع  EPLAN  (جمعه 23 شهریور)

*

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 6مهر)

شروع LS-DYNA (شنبه 7مهر)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 13مهر)

شروع ADAMS (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 19مهر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه و جمعه 19-20مهر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 20مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 26مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 27 مهر)

شروع STAR CCM (پنجشنبه 26 مهر)

شروع HYPERMESH (چهارشنبه 25 مهر)

شروع SAFE & ETABS (جمعه 20 مهر)

شروع PLAXIS (جمعه 20 مهر)

شروع الگوریتم ژنتیک (پنجشنبه 19 مهر)

شروع مقاله نویسی در هوا و فضا (جمعه 13 مهر)

شروع آباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 19مهر)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 13مهر)

*

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 4 آبان)

 

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 آبان)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 11 آبان)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 11 آبان)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 11 آبان)

شروع solidworks مقدماتی (دوشنبه 14 آبان)