تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA2 شهریورجمعه 13- 1840490000

ثبت نام

ADAMS2 شهریورجمعه 8-1220300000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH2 شهریورجمعه 13-1720300000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD5 مردادجمعه 13-1724 330000شروع شد
DEFORM 3D2 شهریورجمعه 13-1720290000

ثبت نام

ANSYS(APDL)2 شهریورجمعه 17-2120260000

ثبت نام

Open Foamفشرده19-18 مرداددو روزه 8-1820270000شروع شد
دینامیک مولکولی6 شهریورسه شنبه 17 - 2116200000

ثبت نام

Autodesk inventor6 شهریورسه شنبه 17-2124 280000

ثبت نام

پیشرفته ANSYS CFX7 شهریورچهارشنبه 17-2120290000

ثبت نام

CFX مقدماتی2 شهریورجمعه 8-1224330000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشرده5-4-3شهریورشنبه تا دو شنبه 8-1424330000

ثبت نام

کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق2 شهریورجمعه 16-2020300000

ثبت نام

MOLD FLOW1 شهریورپنجشنبه 13 - 1720290000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (مقدماتی)12 مردادجمعه 17 - 2124330000شروع شد
HYPEMESH1 شهریورپنجشنبه 17-2120290000

ثبت نام

شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول29-28 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1714220000شروع شد
شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم26-25 مردادپنجشنبه و جمعه 8-1716250000شروع شد
MSC.FATIGUE (فشرده)2-1 شهریورپنجشنبه جمعه 8 - 1820330000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلی2 شهریورجمعه 17-2124350000

ثبت نام

(سطح دوم)AUTOFORM26مردادجمعه 13- 1720350000شروع شد
ANSYS ICEM31 مردادچهارشنبه 17-2128390000

ثبت نام

POINTWISE2 شهریورجمعه 17-2116200000

ثبت نام

COMSOL22 تیرجمعه 13-1720290000شروع شد
ABAQUS (مقدماتی)22 تیرجمعه 12-1624330000شروع شد
MSC.FATIGUE ترمیک1 شهریورپنجشنبه 13-1720330000

ثبت نام

LS-DYNA13 مردادشنبه 17-2120350000شروع شد
AUTODYNE25 مردادپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (پیشرفته)1 شهریورپنجشنبه 17-2128390000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته25 مردادپنجشنبه 17 الی 2140560000شروع شد
SOLIDWORKS (مقدماتی)26 مردادجمعه 12الی1624290000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS26 مردادجمعه 17 الی 2120350000شروع شد
MATLAB مقدماتی25 مردادپنجشنبه 17 الی 2124199000شروع شد

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS11 مردادپنجشنبه 17-21 20350000

ثبت نام

ANSYS AQWA26 مردادجمعه 8-1216200000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک25 مردادپنجشنبه 17-2124280000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 25 مردادپنجشنبه 17-2120260000

ثبت نام

OPENSEES25 مردادپنجشنبه 12-1620260000

ثبت نام

Etabs & Safe تکنولوژی پیشرفته4 مردادجمعه 8-1632390000

ثبت نام

SLIDE27 مردادسه شنبه17-2120240000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D25 و 26 مردادپنجشنبه و جمعه 8-1820240000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 4 مردادپنجشنبه 13-1720330000

ثبت نام

LS-DYNA14 مردادیکشنبه 17-2120330000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT18 مردادپنجشنبه 13-1724290000

ثبت نام

SAP26 مردادجمعه 13-1724280000

ثبت نام

Etabs & Safe تحلیل دینامیکی26 مردادجمعه 8-1640480000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی4 روزهپنجشنبه و جمعه 8-1424350000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS4 مردادپنجشنبه 13-1720 350000

ثبت نام

COMSOL 5 مردادجمعه 8-1220240000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)11 مردادپنجشنبه 17-2124250000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)25 مردادپنجشنبه 8-1224300000

ثبت نام

PLAXIS 25 مردادجمعه 13-1720260000

ثبت نام

GEO-STUDIO26 مردادجمعه 17-2120260000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)25 مردادپنجشنبه 8-1232500000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS11 مردادپنجشنبه 17 الی 2120350000

ثبت نام

وورکشاپ دو روزه سازه های ماکارونی به همراه طراحی و تحلیل نرم افزاری25 , 26 مردادپنجشنبه و جمعه 8-1820250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
ProCAST26 مردادجمعه، 17-1320290,000

ثبت نام

Mold Flow26 مردادجمعه، 21-1720290,000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)25 مردادپنج‌شنبه، 17-1324330,000

ثبت نام

ABAQUS (پیشرفته)25 مردادپنج‌شنبه، 21-1740560,000

ثبت نام

Weld in ABAQUS 1 (ورکشاپ)18 و 19 مردادپنج‌شنبه و جمعه، 16-8 14190،000

ثبت نام

Weld in ABAQUS 2 (ورکشاپ)25 و 26 مردادپنج‌شنبه و جمعه، 17-8 16240,000

ثبت نام

Scripting in ABAQUS18 مردادپنج‌شنبه، 21-1720350,000

ثبت نام

Subroutine in ABAQUS25 مردادپنج‌شنبه، 21-1720350,000

ثبت نام

تخمین عمر با MSC.FATIGUE18 مردادیکشنبه، 21-1720330,000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)25 مردادپنج‌شنبه، 17-1240440,000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)19 مردادجمعه، 13-840490,000

ثبت نام

طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA19 مردادجمعه، 18-13 40490,000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)18 مردادپنج‌شنبه، 12-824290,000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)26 مردادجمعه، 13-840490،000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)25 مردادپنج‌شنبه، 21-1724199,000

ثبت نام

X’pert High Score25 مردادپنج‌شنبه، 12-820260,000

ثبت نام

Deform 3D26 مردادجمعه، 17-1320290,000

ثبت نام

کلید فولاد (ورکشاپ)25 مردادپنج‌شنبه، 18-810190,000

ثبت نام

MIP (ورکشاپ)18 مردادپنج‌شنبه، 18-810190,000

ثبت نام

Clemex Vision (ورکشاپ)25 مردادپنج‌شنبه، 18-810190,000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
AUTOCAD ELECTRICAL9 شهریورپنجشنبه 14 -1835440000

ثبت نام

Dialux8 شهریورپنجشنبه 8-1332440000

ثبت نام

ETAP16 شهریورجمعه 17-2124300000

ثبت نام

PLC مقدماتی (فشرده)14-15-16 شهریورسه روز اخر هفته24380000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)1 شهریورپنجشنبه 17-2124190000

ثبت نام

فشردهDialux15-16 شهریورپنجشنبه و جمعه 8الی 1832380000

ثبت نام

EPLAN 8 شهریورجمعه 13 الی 1832440000

ثبت نام

MAXWELL15 شهریورپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

PYTHON مقدماتی22 شهریورجمعه 8-1735590000

ثبت نام

PLC- HMI21 شهریورجمعه 8-1730590000

ثبت نام

++C9 شهریور جمعه 8-1232360000

ثبت نام

FPGA8 شهریورپنجشنبه 14-1932590000

ثبت نام

JAVA15 شهریورپنجشنبه 8-1836700000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
OpenFOAM 2 روز متوالی در هفته ( طی دو هفته متوالی)17-21:3018 ساعت270

ثبت نام

GasTurbیک روزه (آخر هفته)17-88 ساعت120

ثبت نام

ABAQUS چهارشنب 7 شهریور21- 1724 ساعت330

ثبت نام

Catia (مقدماتی)جمعه 9 شهریور13-1740 ساعت440

ثبت نام

با تاخیر
Solidworks (مقدماتی)یکشنبه 4 شهریور21- 1724 ساعت290

ثبت نام

با تاخیر
ANSYS Workbench (مقدماتی)یکشنبه 4 شهریور21- 1720 ساعت300

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)چهارشنب 7 شهریور21- 1724 ساعت340

ثبت نام

Fluent ANSYS (پیشرفته)جمعه 9 شهریور17- 1320 ساعت340

ثبت نام

ANSYS CFXجمعه 9 شهریور13- 924 ساعت330

ثبت نام

CFD_FORTRANجمعه 9 شهریور9-1324 ساعت330
Matlab (الگوریتم ژنتیک-فشرده)یک روزه آخر هفته17- 88 ساعت120

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)پنج شنبه 25 مرداد21- 1724 ساعت200

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)یک روزه آخر هفته17- 88 ساعت120

ثبت نام

STKجمعه 9 شهریور17- 1328 ساعت390

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)یک روزه آخر هفته17- 88 ساعت120

ثبت نام

با تاخیر
فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)آخر هفته4 ساعت50

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 ساعت60

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 ساعت70

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Mimics (کارگاه)25 مرداد
پنجشنبه 9-178150000

ثبت نام

تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (Mimics-Catia-Hypermesh-Abaqus)25 مردادپنجشنبه 9-1340490000

ثبت نام

OpenSim 25 مرداد
26 مرداد
پنجشنبه 9-13
جمعه 9-13
20350000

ثبت نام

AnyBody 27 مرداد
28 مرداد
شنبه 8-17
یکشنبه 8-17
16290000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها29 مرداددوشنبه 13-17 16275000

ثبت نام

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع POWERMILL (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 27 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)