تقویم دوره ها

index1

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
گیج و فیکسچرهای کنترلی29 دیجمعه 13-1724مهندس موسوی350000

ثبت نام

CATIAپیشرفته29 دیجمعه 16-2140مهندس قزلباش450000

ثبت نام

ANSYS(APDL)29 دیجمعه 17-2120دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردههفته اول بهمنشنبه الی
سه شنبه 17-21
20مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

CFX مقدماتی26 دیسه شنبه 17-2124مهندس صلواتی290000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH29 دیجمعه 8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)28 دیپنجشنبه 17-218دکتر قاجار120000

ثبت نام

ADAMS29 دیجمعه 13-1720دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

solidworks (پیشرفته)29 دیجمعه 16:30-2140مهندس میرشاهولد450000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته27 دیچهارشنبه 17-2140مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته 21 دیپنجشنبه 8-1228مهندس صلواتی390000

ثبت نام

Open Foamفشرده29-28دیدو روزه 8-1820مهندس زینالی240000

ثبت نام

دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE8-7 دی (فشرده)18-820 مهندس سلیم پور290000شروع شد
LS-DYNA27 آذردو شنبه 17-2120مهندس رحمتی330000شروع شد
Geomagic Studio8 دیجمعه 17-2116 مهندس دربندی200000شروع شد
مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط29 دیجمعه 13-1716مهندس دربندی200000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD17 آذرجمعه 13-1724 دکتر برقعی290000شروع شد
مقدماتی ANSYS FLUENT23 آذرپنجشنبه 12-1624 مهندس صلواتی290000شروع شد
پیشرفته ANSYS CFX24 دییکشنبه 17-2120مهندس صلواتی260000

ثبت نام

MIMICS29-28دیپنجشنبه و جمعه 8-1615مهندس خادمی180000

ثبت نام

POWERMILL29 دیجمعه 8-1240مهندس بحیرایی500000

ثبت نام

Autodesk inventor28 دیپنجشنبه 12-1624 مهندس میرشاهولد280000

ثبت نام

ansys ICEM28 دیپنجشنبه 16-2028مهندس صلواتی370000

ثبت نام

SolidWorks (مقدماتی)15 دیجمعه 12-1624مهندس میرشاهولد260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)21 دیپنجشنبه 8-1220مهندس سمیع پور260000شروع شد
ABAQUS in SCRIPTING 29 دیجمعه 13-1720مهندس ناجی300000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)29 دیجمعه 17-2124 مهندس موسوی350000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)29 دیجمعه 8-1340 مهندس میرشاهولد400000

ثبت نام

COMSOL 28 دیپنجشنبه 13-1720مهندس نصیری260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)28 دیپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS16 آذرپنجشنبه 13-1720مهندس عبادی350000شروع شد
مقدماتی ANSYS FLUENT28 دیپنجشنبه 12-1624مهندس صلواتی290000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS16 آذرپنجشنبه 13-1720مهندس عبادی350000شروع شد
ANSYS AQWA29 دیجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUSژئوتکنیک28 دیپنجشنبه 13-1724مهندس طاهری280000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 29 دیجمعه 13-1720مهندس فرج زاده260000

ثبت نام

OPENSEES28 دیپنجشنبه 12-1620مهندس جمالپور260000

ثبت نام

ETABS29 دیجمعه 8-1224مهندس صالحی280000

ثبت نام

SLIDE26 دیسه شنبه17-2120مهندس قاضی260000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D29-28دیپنجشنبه و جمعه 8-1820مهندس هدایتی فر240000

ثبت نام

ANSYS(APDL)29 دیجمعه 17-2120دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH29 دیجمعه 8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) (فشرده)هفته اول بهمنشنبه- سه شنبه 17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

LS-DYNA27 آذردو شنبه 17-2120مهندس رحمتی330000شروع شد
PLAXIS8 دیجمعه 13-1720مهندس حسین زاده260000شروع شد
مقدماتی ANSYS FLUENT23 آذرپنجشنبه 12-1624مهندس صلواتی290000شروع شد
SAP29 دیجمعه 13-1724مهندس صالحی280000

ثبت نام

SAFE28 دیپنجشنبه 13-1716مهندس صالحی200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریاییفشرده جمعه 8-1724مهندس عرفانی300000

ثبت نام

ansys ICEM28 دیپنجشنبه 8-1228مهندس صلواتی370000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)21 دیپنجشنبه 8-1220مهندس سمیع پور260000شروع شد
SCRIPTING in ABAQUS29 دیجمعه 13-1720 مهندس ناجی300000

ثبت نام

COMSOL 28 دیپنجشنبه 13-1720مهندس نصیری260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)28 دیپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
MOLD FLOW7 دیپنجشنبه 13-1720مهندس ریاحی260000شروع شد
procast29 دیجمعه 13-1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته27 دیچهارشنبه 17-2140مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی (فشرده)هفته اول بهمنشنبه -سه شنبه 17-2120مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS16 آذرپنج شنبه 13-1720مهندس عبادی350000شروع شد
دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE8-7 دی (فشرده)18-820 مهندس سلیم پور290000شروع شد
ANSYS (APDL)29 دیجمعه 17-2120 دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH29 دیجمعه 8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)29 دیجمعه 16-2140مهندس قزلباش450000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)29 دیجمعه 17-2140مهندس میرشاهولد450000

ثبت نام

Geomagic Studio8 دیجمعه 17-2116 مهندس دربندی200000شروع شد
مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط29 دیجمعه 13-1716مهندس دربندی200000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)21 دیپنجشنبه 8-1220مهندس سمیع پور260000شروع شد
SCRIPTING in ABAQUS29 دیجمعه 13-1720مهندس ناجی300000

ثبت نام

SolidWorks (مقدماتی)15 دیجمعه 12-1624 مهندس میرشاهولد260000شروع شد
COMSOL 28 دیپنجشنبه 13-1720 مهندس نصیری260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)28 دیپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
AUTOCAD ELECTRICAL17 آذرجمعه 8-1335مهندس عیوضخانی390000شروع شد
EPLAN 14 دیپنجشنبه 8-1332مهندس عیوضخانی380000شروع شد
MATLAB(سیمولینک)28 دیپنجشنبه 17-218مهندس قاجار120000

ثبت نام

Dialux17 آذرچهارشنبه 8-1332مهندس عیوضخانی380000شروع شد
ETAP26 دیسه شنبه 17-2124مهندس کتال300000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)28 دیپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

PLC مقدماتی(فشرده)27,28,29 دیسه روز اخر هفته24مهندس محبوب380000

ثبت نام

EPLAN 29 دیجمعه 8-1332مهندس عیوضخانی380000

ثبت نام

 

دوره های پایپینگ:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
PDMS مقدماتی + اصول طراحی پایپینگ29 دیجمعه 16-2128مهندس البرزی380000

ثبت نام

دوره نقشه خوانی پایپینگ28 دیپنجشنبه 16-2024مهندس البرزی280000

ثبت نام

PDMS پیشرفته28 دیپنجشنبه 12-1624مهندس البرزی380000

ثبت نام

CAESAR II مقدماتی29 دیجمعه 8-1224مهندس رنجبران290000

ثبت نام

CAESAR II پیشرفته29 دیجمعه 12-1624مهندس رنجبران290000

ثبت نام

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)
 
*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*