آینده پژوهی

 محتوای دوره :

در این دوره مخاطبان بر ضرورت آینده پژوهی و ماهیت آن آشنا شده ضمن آنکه با مروری بر فعالیتهای مهم آینده پژوهی، اجرای آن را آموزش خواهند دید.

آینده