آباکوس با رویکرد جوشکاری (مقاومتی، اصطکاکی)

با استفاده از نرم افزار آباکوس و با بهره گیری از کدنویسی در محیط فورترن می تواند فرآیند های مختلف جوشکاری را مدل سازی نمود. از جمله فرآیند هایی که امکان مدل سازی آنها در این نرم افزار وجود دارد:
– همه روش های جوشکاری ذوبی ( تیگ، دستی، زیرپودری و … )
– جوش لیزر (LW)
– جوش مقاومتی (SW)
– جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ( FSW)
– اعمال فرآیندهای بعدی از جمله هیدروتست و PWHT
از جمله دیگر توانایی های این نرم افزار است.
– آموزش های استفاده از مدل های حرارتی فریمن و گلداگ برای هر نوع هندسه ای برای اولین بار در ایران
– برای هر نوع هندسه ای از ساده ترین ( اتصال لب به لب دو صفحه ایی ) تا اتصالات پیچیده ( اتصالات شاخه ای مانند نازل به مخزن ) امکان مدلسازی منبع حرارتی به هر دو روش وجود دارد.

.
سرفصل های دوره:
1- معرفی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW)
2- روش های مدلسازی RSW به صورت دو بعدی و سه بعدی
3- استخراج نمودار T-t و اندازه گیری Weld nugget
4- معرفی فرآیند جوشکاری اصطکاکی و اغتشاشی (FSW)
5- معرفی روش های مدلسازی فرآیند FSW
6- مدلسازی فرآیند FSW به روش DFLUX و Eulerian
7- رسم نمودار های تاریخچه دمایی (T-t) ، تنش های پسماند و اعوجاج