آباکوس با رویکرد جوشکاری ( ذوبی )

با استفاده از نرم افزار آباکوس و با بهره گیری از کدنویسی در محیط فورترن می تواند فرآیند های مختلف جوشکاری را مدل سازی نمود. از جمله فرآیند هایی که امکان مدل سازی آنها در این نرم افزار وجود دارد:
– همه روش های جوشکاری ذوبی ( تیگ، دستی، زیرپودری و … )
– جوش لیزر (LW)
– جوش مقاومتی (SW)
– جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ( FSW)
– اعمال فرآیندهای بعدی از جمله هیدروتست و PWHT
از جمله دیگر توانایی های این نرم افزار است.
– آموزش های استفاده از مدل های حرارتی فریمن و گلداگ برای هر نوع هندسه ای برای اولین بار در ایران
– برای هر نوع هندسه ای از ساده ترین ( اتصال لب به لب دو صفحه ایی ) تا اتصالات پیچیده ( اتصالات شاخه ای مانند نازل به مخزن ) امکان مدلسازی منبع حرارتی به هر دو روش وجود دارد.

.
سرفصل های کارگاه آموزشی:
1- معرفی روش های شبیه سازی جوشکاری ذوبی
2- مدل سازی جوش ذوبی بدون اعمال سابروتین
3- معرفی روش های شبیه سازی حوضچه جوش ( رسوبی و تولدو مرگ)
4- معرفی مدل های منبع حرارتی Friedman و Brickstad
5- رسم نمودار های تاریخچه دمایی (T-t) ، تنش های پسماند و اعوجاج
6- معرفی سابروتین SFLIM و مدل های Friedman و Brickstad
7- معرفی سابروتین DFLUX و اعمال مدل های حرارتی
8- مدل سازی جوشکاری دو صفحه به روش های مختلف